ఎక్కడో దూరంగా మాట్లాడే వాళ్ళ మాటలు మనం వినడం ఎలా ?
ఎక్కడో దూరంగా మాట్లాడే వాళ్ళ మాటలు మనం వినడం ఎలా?hear other people’s conversations
Super ear hearing agent:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.earagent.superears
swissHear Beta:https://play.google.com/store/apps/details?id=info.hearit.swisshear.rc

hafiztime
hafiz telugu videos

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *